Министър Найденов даде начало на приема на проекти по ПРСР 2010-06-14

Go down

Министър Найденов даде начало на приема на проекти по ПРСР 2010-06-14

Писане by tcvetelinka on Вто Юни 15, 2010 10:59 am

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/news_details/46
За какви дейности ще се кандидатства:

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август за инвестиции по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – за инвестиции по гарантираните бюджети.

За какво ще се кандидатства:

1. Европейски план за икономическо възстановяване:
инвестиции, директно свързани с производството на мляко;
инвестиции, свързани с производството на биогаз посредством използване на органични отпадъци, получени от земеделската дейност на стопанството на кандидата или от местно производство;
инвестиции, свързани с производството на електричество или топлинна енергия посредством преработка на биомаса, вкл. строителство или обновяване на складове за биомаса (за посрещане на собствени енергийни нужди на земеделската дейност на кандидата);

инвестиции за създаване и/или презасаждане на бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

инвестиции на ниво стопанство във водоспестяващи технологии, вкл. съоръжения за съхранение на водата, и пречистване на отпадъчни води от производството.

2. От 19 юли ще се приемат проекти по гарантираните бюджети без сектор „Мляко”:

Предвижда се самостоятелен прием за проекти в сектор “Мляко” за инвестиции, свързани с прилагане на регламент 853/2004, свързан с качеството на млякото за ферми, група 3, за инвестиции в сгради и оборудване, необходими за постигане изискванията на регламента и ферми група 2, за инвестиции в оборудване за същите цели.

В ход е подготовката на схема за увеличаване интензитета на помощта за фермите от група 2 и 3 за инвестиции, свързани с качеството на млякото и за инвестиции, свързани с хуманно отношение към кокошки носачки. Схемата предвижда кредитиране на проектите и държавна помощ под формата на надбавка към размера на помощта давана по мярката, в съответствие с правилата за държавни помощи със средства от националния бюджет.

Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:
- Изработване на лесоустройствени проекти, планове и програми за недържавни гори;
- Осветления и прочистки в издънкови гори след сечи за естествено семенно възобновяване в дървостои на възраст между 1 и 10 години – веднъж за периода на прилагане на програмата;
- Кастрене в борови култури под 40 годишна възраст;

- Отгледни сечи в млади (под 40 годишна възраст) иглолистни и широколистни гори;

- Закупуване на подходящо оборудване, като: оборудване за сеч, вкл. харвестъри, процесори, моторни триони; извозна техника сортиментни извозвачи, трактори, въжени линии.

Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли – за всички допустими сектори, включително ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – само за инвестиции по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Подкрепа се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, които подобряват цялостната дейност на предприятията, отнасят се до преработка и/или маркетинг на продукти с изключение на рибни и горски продукти, и/или развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти с изключение на рибни и горски продукти.

2. ЕПИВ
- Инсталации за пречистване на отпадъчни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия;

- Инвестиции в сгради и оборудване за производство на био-енергия при преработка на продукти (суровини), включени в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;


Мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”:

Срок на прозореца: От 10 юни до 30 септември

За какво ще се кандидатства:

Мярката е насочена към полупазарни стопанства, които продават малка част от своята продукция за допълване на дохода на домакинството и използват останалото за домашна консумация, но същевременно притежават икономически потенциал за бъдещо развитие. Това е временна подкрепа за доходите на такива стопанства, която ще спомогне да преодолеят трудностите по посрещане на разходите, свързани с преструктурирането на тяхната земеделска дейност.


Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:

- Залесяване, което включва:
а. Създаване на технологичен план за залесяване;
б. Почвоподготовка;
в. Сеене или засаждане;
г. Дейности за направляване на естественото редуване на видовете;
д. Ограждане на залесената територия.
- Поддръжка, която включва:
а. Попълване (презасяване или презасаждане);
б. Отглеждане на младите горски култури до 5 години след залесяването.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 15 август

За какво ще се кандидатства:

- Възстановителни дейности:
а. Почистване на площите пострадали от горски пожари, ветровали и други природни бедствия;
б. Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове;
в. Създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесината в случаите на природни бедствия.

- Превантивни дейности за борба с горските пожари:
а. Създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура – лесо-културни прегради, противопожарни полоси, минерализовани ивици и т.н.;
б. Закупуване на оборудване за противопожарни депа;
в. Строителство и подобряване на площадки за хеликоптери;
г. Строителство и подобряване на водоизточници за борба с пожарите;
д. Строителство и подобряване на постоянни наблюдателни пунктове, закупуване на средства за наблюдение и комуникация;
е. Строителство и подобряване на горски пътища в гори с висока степен на риск от пожари;
ж. Разнообразяване на видовия състав, чрез превръщане на иглолистните култури в широколистни или смесени дървостои.

Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли за всички допустими инвестиции, включително по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – инвестиции само по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Развитие на услуги в селския туризъм:
а. Туристическо настаняване и обслужване (включително семейни хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
б. Развитие на услуги, които предлагат възможности за отдих и спорт или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм и специализиран наблюдателен туризъм – птици, бозайници, пеперуди, растения и т.н.);
в. Туристически услуги, свързани с опазване и откриване за посещения на места от исторически, културен, природен или образователен интерес (стари изби, мелници, ферми, изложения на закрито и открито), и т.н.

2. Местно занаятчийство:
а. Занаятчийски дейности или предоставяне на услуги, свързани с участие в занаятчийски дейности на туристи.
б. Поддръжка и ремонт на машини и съоръжения
в. Производство на енергия от възобновяеми източници:
г. Производство на био-горива от биомаса;
д. Производство на биогаз, когенератори на биогаз.

3. ЕПИВ
а. Инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на био-енергия при преработка на биомаса (суровини) от собственото земеделско стопанство и за производство и продажба на енергия от други възобновяеми енергийни източници;

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:

Срок на прозореца: От 14 юни до 18 юли за всички допустими инвестиции, включително по ЕПИВ. От 19 юли до 15 август – инвестиции само по ЕПИВ.

За какво ще се кандидатства:

1. Инвестиции и съвети за маркетинг и мениджмънт за нови и съществуващи микропредприятия. Мярката подпомага неземеделски микропредприятия за инвестиции за създаване или развитие на неземеделски дейности.

2. ЕПИВ:
а. инвестиции в сгради и оборудване за производство и продажба на енергия от ВЕИ, с изключение на тези които попадат в Приложение I на Договора за създаване на ЕО;
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/news_details/46
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Permissions in this forum:
Не Можете да отговаряте на темите