Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Go down

Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by tcvetelinka on Сря Юни 24, 2009 10:59 am

29.05.2009

Решение № МО-ОС-11 от 28.05.2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Монтана съобщава , че на основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 / 2002 г.) и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 т Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007 г.) е взето решение № МО-ОС-11 от 28.05.2009 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение “Отчуждаване на земи от Държавния горски фонд на концесионна площ за добив на диабази” в земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, обл. Монтана върху защитените зони.
Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. с. Мартиново, общ. Чипровци, обл. Монтана - поземлени имоти №№154010; 154011 и 155013 с площ 49,849 дка
Възложител: "Пътинженеринг-М“ ЕАД, гр. Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, ул. "Граф Игнатиев“ №24
С настоящето решение се съгласува инвестиционното предложение предвид извършената по реда на горецитираната Наредба преценка, че същото няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона ЗЗ "Западен Балкан" с код BG 0002002 за опазване на дивите птици. Достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

http://riosvmon.net-surf.net/index.php?show=news&status=archive&selected_year=2009&selected_month=05&id=329


Последната промяна е направена от tcvetelinka на Пет Фев 01, 2013 2:18 pm; мнението е било променяно общо 1 път

_________________
"Торлакът се навежда само тогава, когато трябва да пие вода от кладенец."
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by tcvetelinka on Сря Юни 24, 2009 11:00 am

Партида № D - 00445
В НАЦИОНАЛНИЯ КОНЦЕСИОНЕН РЕГИСТЪР
за концесия, предоставена от държавата


http://www.nkr.government.bg/app;jsessionid=6819874E108A28074F7A66F4C0C1A827?service=external/ConcessionInfo&sp=1187

_________________
"Торлакът се навежда само тогава, когато трябва да пие вода от кладенец."
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by tcvetelinka on Сря Юни 24, 2009 11:06 am

Решение за откриване на пороцедура за предоставяне на концесия №621 от 19.09.2007 - РЕШЕНИЕ № 621 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ДИАБАЗИ, ОБЕКТ - ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЕЗЕРОТО", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. МАРТИНОВО И ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА, НА "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М" - ЕАД, МОНТАНА Обн. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г.
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - диабази, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Езерото", разположено в землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана.
2. Определя концесионна площ в размер 728,4 дка, която включва площта на утвърдените запаси на находище "Езерото", община Чипровци, и необходимите площи за дейностите по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 4 включително в координатна система "1970 г.".
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер "Пътинженеринг - М" - ЕАД, Монтана - титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0138 от 17 май 2004 г.
5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива диабази в границите на находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите диабази;
5.1.3. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите диабази;
5.1.4. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация;
5.1.5. да извършва с осигурени от него средства и на свой риск и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните органи необходимите дейности, свързани с добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства и за осъществяване на свързаните с концесията дейности; съдържанието му следва да е в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства и с работната програма за разработка на находището; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив и първична преработка и за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка година от срока на концесията; срокът за представяне е 31 януари на съответната година; след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на посочен от него компетентен държавен орган подробна геоложка, техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод на концесията;
5.2.8. да застрахова обекта по т. 1, ако той може да бъде застрахован, съгласно Кодекса за застраховането;
5.2.9. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка геоложка, техническа и друга информация и документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията, включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения или условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. При наличие на форсмажорни обстоятелства концедентът има право да посочи, а концесионерът е длъжен да приеме и да търпи трети лица да добиват и да се ползват от подземните богатства в границите на находището по т. 1. В случаите по предходното изречение концесионерът няма право на обезщетение.
6.2. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани с опазването на околната среда, водите, защитените със закон територии и обекти, културни и исторически паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище "Езерото" - приложение към концесионния договор, представена от "Пътинженеринг - М" - ЕАД, Монтана;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от министъра на околната среда и водите при съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив и първична преработка и годишни работни проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след представяне в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на цялостен работен проект за добив и първична преработка от находището по т. 1.
6.5. Концесионният договор влиза в сила от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията датата на влизане в сила на концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се представя на концедента в 30-дневен срок от влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период, определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходния период и се представя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е валидна до 60-ия ден от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера на специална банкова сметка в посочена от концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и с рекултивацията:
8.2.1. в специалната банкова сметка по т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните средства, предвидени за опазване на околната среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента в 30-дневен срок считано от датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения или условията на концесията по това решение. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение на паричните задължения, както и неустойки при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните задължения. Конкретните размери на лихвите и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила.
9. Определя концесионно възнаграждение, както следва:
9.1. Периодични парични възнаграждения за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от методиката концесионното възнаграждение за единица добито подземно богатство по ал. 1 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв. на тон, като тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.4. Минималният размер на концесионното възнаграждение за всяко 6-месечие от срока на концесията не може да бъде по-малък от 6435 лв., определен на базата на 21 450 тона диабази и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, буква "а" от методиката.
9.5. Концесионерът заплаща 20 на сто от годишното концесионно възнаграждение на община Чипровци по ред, определен в концесионния договор.
9.6. Размерът на концесионното възнаграждение по т. 9.3 и на минималното концесионно възнаграждение по т. 9.4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи концесионния договор с "Пътинженеринг - М" - ЕАД, Монтана, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението на концесионния договор, включително по предявяване вземанията на държавата по съдебен ред.

_________________
"Торлакът се навежда само тогава, когато трябва да пие вода от кладенец."
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by tcvetelinka on Сря Юни 24, 2009 11:09 am

(4) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1 се преценява въз основа на:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) характеристиките на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти;
2. местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;
3. способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:
а) защитените със закон територии и местообитанията;
б) планинските и гористите местности;

в) влажните и крайбрежните зони;

ОТ ПРАВИЛНИКА ПО ЗК

_________________
"Торлакът се навежда само тогава, когато трябва да пие вода от кладенец."
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by aerian on Сря Юни 24, 2009 12:26 pm

Вчера Комисията по екология на Столична община излезе с отрицателно становище по повод подобна кариера в софийското село Балша,където от известно време тече бунт срещу предоставена по подобен начин от господин министъра Гагаузов .Сред пропищелите са и още 5 софийски села където правителството на изпроводяк сервира подобни подаръци Локорско, Подгумер, Световрачане и др.Там също стягат бунтове,в Локорско вероятно ще има и гражданско неподчинение.Инициативните комитети и общинските власти са категорично против и ще настояват правителството да отмени предоставените концесии.Както и тази на Езерото всичките те са дадени през главата на местната власт и населението и със заобикаляне на законовите разпоредби.
avatar
aerian
заклет чипровчанин
заклет чипровчанин

Брой мнения : 176
Join date : 04.12.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by aerian on Сря Юни 24, 2009 12:40 pm

ПРИМЕРЕН РАЗЧЕТ СЪГЛАСНО ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИОННА ПЛОЩ "ЕЗЕРОТО"
НА "Пътинженеринг - М" - ЕАД,
задължително минимално концесионно възнаграждение 6435 лв
за половин година месеца 6
общо на месец 1072.5 лв
дял като приход на община Чипровци 20% 214.5 лв

приход на година 2574 лв

приход за целия концесионен период от 25 г. 64350 лв
avatar
aerian
заклет чипровчанин
заклет чипровчанин

Брой мнения : 176
Join date : 04.12.2008

Вижте профила на потребителя

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by tcvetelinka on Пет Фев 01, 2013 12:38 pm

На 6.02. е обявено разясняване на проект - бюджета на община Чипровци.
В обявата има и още нещо - разискване на концесия за добив на диабази в местността "Езерото". От името на сдружението сме пуснали писмо до Кмета на общината с искане на достъп до информация, отнасяща се до темата.


https://www.facebook.com/groups/175734459142670/

I. Инвестиционното намерение засяга 399,5 декара горски и планински територии, макар че в националния концесионен регистър Партида № D - 00445, посочената площ на концесията е 728,4 дка.
II. Засяга естествена влажна зона, с голямо екологично значение „ЕЗЕРОТО“ с приблизителна площ около 4-5 дка.
III. Засяга естествени местообитания по директивата за опазване на дивите птици в защитена зона "Западен Балкан" с код BG0002002, одобрена с РМС №802/4.12.2007г., а също така инвестиционното намерение е и в голяма близост до границата на защитена зона „Западна Стара Планина и Предбалкан” за опазване на природните местообитания с код BG0001040 одобрена с РМС 611 от 16.10.2007г.
IV. Транспортирането на добитите диабази ще минава през съществуващата пътна мрежа в близост или през населените места което несъмнено поставя нуждата от отчитането на атмосферното замърсяване и физическото въздействие върху сградите в близост


Старата песен на нов глас....Да спасим природата си хора...

_________________
"Торлакът се навежда само тогава, когато трябва да пие вода от кладенец."
avatar
tcvetelinka
модератор
модератор

Брой мнения : 4650
Join date : 22.03.2008

Вижте профила на потребителя http://crazy2002-tcvetelinka.blogspot.com/

Върнете се в началото Go down

Re: Местоположение: находище “Езерото“, земл. на с. Мартиново, общ. Чипровци, сагата продължава с нова дата 6.02.2013

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Не Можете да отговаряте на темите